Ledige stillinger

Organist

 

En stilling som organist ved Tølløse Kirke, Tølløse Sogn er ledig pr. 01.04 2020.

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

       Som organist i Tølløse vil du få ansvaret for kirkens musikalske profil. Din primære opgave er at spille til gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer i ugens løb. En gang månedligt spiller organisten ved gudstjenesten på det lokale plejehjem. Derudover får du ansvar for at arrangere og afvikle kirkekoncerter. Du får ligeledes ansvaret for at samarbejde med musikere i forbindelse med særgudstjenester ligesom du også får ansvar for tilsynet med kirkens orgel. Du forventes at være menighedsrådet behjælpelig med at finde vikardækning for kirkesangere og organister. Dette afspejler sig i stillingens normering.

       Der er et ønske om på sigt at oprette børne/ungekor, som organisten kan være leder for.

 

Om Tølløse sogn:

 

       Tølløse Sogn har 4300 indbyggere, 10 ansatte i sognet. Tølløse sogn er et traditionelt landsogn - med udkig til byen og med en forkærlighed for den klassiske kirkemusik. Vi arrangerer og afholder gerne særgudstjenester og musikgudstjenester – men højmessen betragter vi som hjørnestenen i kirkelivet. 

 

Orglet i Tølløse Kirke er et nyrenoveret P.G Andersen orgel, 1966 med 6 stemmer.

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

 

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker med uddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (22 timer).

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 23. februar 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 9 og 10.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst og daglig leder Ole Bach Piekut Tlf.: 59185337 eller kontaktperson Lone Bertelsen Tlf.: 51705146.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Tølløse Præstegård, Nybyvej 12, 4340 Tølløse eller på mail til 7284fortrolig@sogn.dk

 

Hent stillingsopslaget her